Ochrana osobných údajov

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovaní osobných údajov

Vážený zákazník, aby ste si mohli kupovať naše produkty a využívať naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé, preto sme pre Vás pripravili zhrnutie zásad ochrany osobných údajov v obchodnom styku. Je to individuálny dokument, v ktorom nájdete všetky informácie o tom, ako je chránené Vaše súkromie, ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty alebo využívate naše služby.

V uvedených Zásadách je popísané, aké údaje o Vás zhromažďujeme, ako dlho a prečo ich používame a ako ich ďalej spracúvame.

Uistite sa prosím, že ste si dokoment prečítali, aby ste boli oboznámený, aké máte práva a ako ich môžete uplatniť.

V prípade otázok nám napíšte na adresu zappertechnology2013@gmail.com

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňujeme za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom -

 

Zásady ochrany osobných údajov pre obchodný styk

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

 

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť Zappertechnology EU s.r.o., IČO: 51 729 849, DIČ: SK2120805962, so sídlom Hlavná 115/23A, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 46030/N, oddiel: Sro (ďalej ako „prevádzkovateľ“). Môžete sa na nás obrátiť cez email: zappertechnology2013@gmail.com.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa na zappertechnology2013@gmail.com.

 

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak, aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky dotknutej osoby, t.j. na základe uzatvorenej zmluvy. Ide o identifikačné údaje a kontaktné údaje dotknutej osoby a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Prevádzkovateľ spracuváva na účely nákupu tovaru prostredníctvom eshop-u a dodania tovaru nasledovné kategórie osobných údajov zákazníka:

 • základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne titul, poštová adresa, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH
 • kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa
 • záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe
 • transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach
 • IP adresa, súbory cookies

 Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Právne základy  a účel spracúvania osobných údajov

Právnym základom (zákonným dôvodom) spracovania osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracúva za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa (v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, pre vedenie účtovníctva prevádzkovateľa). Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, sú: meno, priezvisko, poštová adresa, príp. číslo účtu. Právnym základom spracovania uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom vedenia účtovníctva, sú: meno a priezvisko, poštová adresa, číslo účtu.
 • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona (pre účely korešpondencie s prevádzkovateľom prostredníctvom kontaktného formulára), ak nedošlo k objednávke tovaru. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ v prípade korešpondencie prostredníctvom kontaktného formulára spracuje, sú: meno a priezvisko a emailová adresa. Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby prevádzkovateľom.
 • Registrácia a prevádzka e-shopu - spoločnosť Zappertechnology EU s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Zappertechnology EU s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. 
 • Poskytovanie telefonickej a emailovej podpory zákazníkom - spoločnosť Zappertechnology EU s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a emailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. a písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Zappertechnology EU s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory. Príjemca osobných údajov je spoločnosť Zappertechnology EU s.r.o. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracuváva prevádzkovateľ osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, pre účely evidencie prijatej a odoslanej pošty či vybavovanie reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.


Účelmi spracúvania osobných údajov
sú dôvody, pre ktoré sa spracuvávajú osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiava prevádzkovateľ zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia. 

 

Predaj a obchodná činnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydanie dokladu, riešenie reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy a zverejnenie partnerov na našom webovom sídle.

 
Záručný a pozáručný servis

Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie  servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydanie dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis produktov.

 
Poskytovanie podporných technických služieb

Školenia

Spracúvanie vykonávame za účelom vystavenia certifikátu o vašom úspešnom absolvovaní nášho odborného školenia.

 
Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje sú spracúvané najmä na základe zákona o účtovníctve. Kategóriu príjemcov predstavujú účtovné kancelárie a daňoví poradcovia (externe). Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 
Preprava

Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností (kuriérska spoločnosť, Slovenská pošta, a.s.).

 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle §28 Zákona. To zn., že prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na analýzu znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich najmä s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spolahlivosťou, správaním.


Doba uchovávania osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia (objednávky, cenové ponuky..)
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby (dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám..)
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov

 

Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov je prevádzkovateľ pripravení vykonávať Vaše práva. Vaše práva si môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 949 855 020, písomne na adrese: Hlavná 115/23A, 943 01 Štúrovo alebo emailom na zappertechnology2013@gmail.com. Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti.

 

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 32313214, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb/realizácií platieb
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu
 • zaisťujúce služby spojené s vedením účtovnej agendy (externý účtovník)
 • servisní partneri, dodávatelia, kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložisko osobných údajov v listinnej podobe. Pracovné počítače sú chránené antivírusovým programom a pred prístupom neoprávnených osôb zabezpečené pomocou hesiel. Pre ochranu osobných údajov uskutočňujeme zálohy, ktoré sú šifrované. Listinné dokumenty ukladáme v uzamykateľnej skrini.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

Možnosť nákupu tovaru ponúkaného na webových stránkach prevádzkovateľa nie je určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

S týmito podmienkymi dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.08.2022